چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 370

فلزیاب تصویری برای تشخیص انواع فلزات یا طلا GOLD یا تفکیک انواع فلزات و تفکیک طلا GOLD با لکه رنگ به رنگ های مختلف و شکل های متفاوت اشکار نموده و میتواند لکه رنگ به رنگ های مجزا یا لکه رنگ های هم رنگ باشد و اشکار شدن لکه رنگ در صفحه نمایشگر میتواند از هر نوع تغییرات در اطراف یا زیر سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور فلزیاب تصویری پدید اید تا بتوان با انالیز یا فیلتر نمودن تصویر لکه رنگ ها وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلزات را از دیگر منابع مشخص نمود و همه لکه رنگ ها ظاهر شده متعلق به هدف TARGET یا طلا GOLD یا فلزات METALS نمی باشد و میتواند از دیگر منابع در صحنه کار باشد و برای همین اشکار شدن لکه رنگ ها متفاوت یک موضوع مهم در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلزات از دیگر منابع میباشد تا با با انالیز یا فیلتر بتوان خطا در تشخیص یا وجود ذرات مزاحم را نسبت به هدف اصلی مشخص نموده و جدا نمود

در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی تنظیمات مدار اصلی که میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد همه نوع لکه رنگ در برنامه لکه سه رنگی یا نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI بنابر قانون فلزیاب تصویری طبق رادار تصویری از شرایط اطراف خود را اشکار نموده و با انالیز یا فیلتر لکه رنگ میتواند وضعیت هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات یا ساختار ترکیب سنگ ها یا کانیها یا ذرات مغناطیسی مزاحم را تشخیص داده و مشخص نمود