چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 391

فلزیاب تصویری همه نوع لکه رنگ یا انواع لکه رنگ را اشکار مینماید که لکه رنگ ها میتواند از وضعیت و تغییرات و وجود فلزات یا طلا یا اهداف یا شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد و فلزیاب که طبق اصول اصلی رادار تصویری بنابر جریان تشخیص فرکانس عمل مینماید و بطور طبیعی انواع لکه رنگ به رنگ های متفاوت را اشکار مینماید تا اپراتور بتواند تمامی شرایط صحنه کار را مورد ارزیابی قرار داده تا خطا یا وضعیت بحرانی را از دید خارج نموده  و با انالیز و فیلتر بتوان بهترین شرایط را در جهت مشخص نمودن موقعیت صحنه کار و فلز مورد نظر یا طلا بدست اورد

فلزیاب تصویری که از دسته فلزیاب طبق اصول رادار میباشد فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که میتوان با انالیز یا فیلتر در تصاویر لکه رنگ اشکار شده وضعیت هدف اصلی یا طلا یا ذرات مزاحم را تشخیص داده و مشخص نمود