چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 410

نشانه کار مطمئن فلزیاب در زمان کار فلزیاب مشخص میگردد و در زمان جستجو با فلزیاب پاسخ از طریق صدا یا حرکت انتن در فلزیاب انتنی یا لکه رنگ در فلزیاب تصویری برای طلا GOLD در عمق زیاد نشانه کار مطمئن ان فلزیاب میباشد و فلزیاب که میتواند طلا GOLD را در سطح و عمق در هر شرایطی تفکیک نموده و اشکار نماید توان کار در صحنه کار اصلی را نیز خواهد داشت

 اطمینان به کار فلزیاب در زمان تمرین در حین جستجو طلا یا انواع فلزات در شعاع زنی RADUIS یا روش حرکتی AC / MOTION یا نقطه زنی DC یا غیرحرکتی NON MOTION با سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور یا انتن مشخص میگردد

فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD شرایط تعیین پاسخ یا واکنش دقیق با ترکیب تشخیص وضعیت منابع مزاحم را دارا میباشد و اطمینان در زمان تمرین را برای اپراتور ایجاد مینماید زیرا براحتی میتواند طلا GOLD یا هر نوع فلز را در عمق زیاد تفکیک نماید